REGULAMIN ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO MOJEWYMARZONEZYCIE.PL
(dalej również: „Regulamin Sprzedaży" lub „Regulamin”)

WAŻNY OD 01 STYCZNIA 2023

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. DEFINICJE

1.Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Sprzedaży użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. Cena – należna Sprzedawcy kwota (uwzględniająca wymagane podatki) tytułem sprzedaży Towarów lub Treści Cyfrowych do Klienta lub świadczenia Usług Cyfrowych, zgodnie z Umową;

b. Najniższa cena – najniższa Cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania danego Towaru, Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Towar, Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa jest oferowana w okresie krótszym niż 30 dni). Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny, obok informacji o obniżonej Cenie, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług;

c. Funkcjonalność – zdolność Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;

d. Hasło – ciąg znaków, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Klientowi może zostać udostępniona możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

e. Integracja – połączenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej;

f. Interoperacyjność – zdolność Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju;

g. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży;

h. Kod promocyjny/Kupon rabatowy – kod wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych w Sklepie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;

i. Kompatybilność – współdziałanie Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub Towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub Towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;

j. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

k. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

l. Konto Klienta lub Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową Sprzedaży, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z usług.

m. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;

n. Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

o. Operator Płatności – platforma do płatności online Przelewy 24, Blik, Limit P24now, PayPo, PayPal oraz Karta kredytowa/ debetowa Visa i Mastercard;

p. Promocje – szczególne warunki sprzedaży, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Promocji;

q. Przedsprzedaż – Towar, który w momencie złożenia Zamówienia nie jest dostępny. Przewidywany początek dostępności Przedsprzedaży określony jest każdorazowo na karcie Towaru oznaczonego jako Przedsprzedaż. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Przedsprzedaży, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

r. Regulamin Sprzedaży – niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin Sprzedaży określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin Sprzedaży jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

s. Serwis – platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: https://mojewymarzonezycie.pl/;

t. Sklep – platforma dostarczania Towarów i Treści Cyfrowych oraz świadczenia Usług Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę;

u. Sprzedawca – Solomiya Estreita Kozera prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Moje Wymarzone Życie Solomiya Estreita Kozera z siedzibą przy ul. Dworkowa 9/6, 05-077 Warszawa, NIP: 9522224789, REGON 521205428 , zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. 881 348 159, email: kontakt.moje.wymarzone.zycie@gmail.com

v. Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub w celu korzystania z nich;

w. Towar – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

x. Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Sprzedawcę w Sklepie;

y. Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Treści Cyfrowej, dotyczy to również Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik Treści Cyfrowej, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia. Z kolei, ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

z. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczania przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

aa. Umowa o Świadczenie Usług – dokument określający zasady korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług drogą elektroniczną oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów;

bb. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny;

cc. Usługa Cyfrowa – usługa dostarczana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta za zapłatą Ceny, pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Usług Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

dd. Usługodawca – Solomiya Estreita Kozera prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Moje Wymarzone Życie Solomiya Estreita Kozera z siedzibą przy ul. Dworkowa 9/6, 05-077 Warszawa, NIP: 9522224789, REGON 521205428 , zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. 881 348 159, email: kontakt.moje.wymarzone.zycie@gmail.com. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługodawcy, dotyczy to również Sprzedawcy, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

ee. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży – Wymagania techniczne korzystania z Serwisu;

ff. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Towary oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę na Stronie internetowej w sposób umożliwiający pozyskanie, zapoznanie się, odtwarzanie i jego utrwalenie.
 2. W przypadku zawarcia odrębnej umowy z Klientem, Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. W razie sporu co do treści Regulaminu i zawartej umowy, Strony związane są treścią zawartej umowy.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w razie braku akceptacji Regulaminu przez Klienta, nie jest on uprawniony do korzystania z jakichkolwiek usług.
 4. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych. W tym przypadku wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego dostarczona do Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego oświadczenia będącego zgodą przez osobę niepełnoletnią.
 5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka prywatności, regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych.

§ 3. LICENCJA

 1. Usługodawca zastrzega, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej (np. elementy graficzne, logotypy, prezentacje).
 2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Serwisie. Bez pozyskania uprzedniej zgody Usługodawcy, zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie oraz modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu.
 3. Usługodawca udziela Usługobiorcy jedynie licencji niewyłącznej (dalej: „Licencja”) uprawniającej do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w tym na zasadach określonych w Regulaminie oraz innych komunikatach zamieszczonych w Serwisie, a udzielona Klientowi licencja nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 4. Licencja udzielana jest przez Usługodawcę bez ograniczeń terytorialnych na czas określony odpowiadający okresowi świadczenia usługi dostępu do Serwisu i wygasa wraz z usunięciem Konta.
 5. Celem uniknięcia wątpliwości, Usługodawca nie wyraża zgody na rozpowszechnianie i korzystanie z ewentualnych utworów pochodnych dostępnych w Serwisie.
 6. Usługodawca ma prawo do zablokowania dostępu do Klienta do Serwisu, który:

a. wykorzystuje dostęp do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b. narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1.Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

a. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień w zakładce Moje Konto – Moje Zamówienia.

2.W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3.Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży.

4.Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

c. niepodejmowania działań takich jak: – rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych); – podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów; – modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów; – nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

5.Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 4 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

§ 5. REKLAMACJE BEZPŁATNYCH USŁUG

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji bezpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego bezpłatnych usług w szczególności na piśmie lub w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. W tym też terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 6. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga posiadania przez Klienta Konta.

2.Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):

a. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok;

b. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka, poprzez przycisk „Dodaj do Koszyka”, po czym przechodzi do formularza Zamówienia w Koszyku;

c. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży (w tym ew. kosztów dostawy Towaru);

d. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;

e. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;

f. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Kupuję i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin Sprzedaży. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

g. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą link pozwalający na identyfikację Zamówienia i Klienta, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcie Zamówienia do systemu obsługującego Sklep) i nie stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

h. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim;

i. o zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail, w której znajduje się link dostępu do zakupionego Towaru.

3.Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet.

4.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez udostępnienie faktury w Koncie Klienta lub wysłanie jej w wiadomości e-mail. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.

5.Faktury VAT dostępne są w formie elektronicznej po zalogowaniu w ramach funkcjonalności Konta lub są doręczane na wskazany adres e-mail.

6.W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest
w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

§ 7. CENY I PROMOCJE

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

2.Ceny Towarów na stronach Sklepu:

a. zawierają wszelkie należne cła i podatki;

b. nie zawierają kosztów dostawy (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie;

c. Cena Towaru na dokumencie sprzedaży będzie podwyższona o koszt dostawy (o ile aplikowalne) i będzie ujęta sumarycznie jako Cena;

d. w przypadku zamówienia kilku Towarów koszt dostawy wybranej przez Klienta zostanie podzielony odpowiednio i przyporządkowany proporcjonalnie do cen nabywanych Towarów.

3.Szczegółowe wyliczenia oparte na konkretnym przykładzie znajdują się na stronie Koszty, formy i terminy dostawy. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona. Koszt dostawy Towarów jest prezentowany w Koszyku przy wyborze sposobu dostawy i zależy od wartości zamówionego Towaru, sposobu zapłaty za Towar oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy zamówionego Towaru.

4.Całkowita suma do zapłaty (obejmująca Cenę Towaru oraz w zależności od warunków koszty dostawy Towarów) przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu promocyjnego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów promocyjnych w ramach odrębnych warunków Promocji.

5.Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

§ 8. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1.Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu;

b. przelewem bankowym.

2.Akceptowalne sposoby płatności dostępne są w Sklepie w odpowiedniej zakładce.

3.Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w tym terminie jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

4.Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego Zamówienia.

5.Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu odstąpienia od Umowy Sprzedaży) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność.

6.W przypadku, gdy zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje w przypadkach innych niż odstąpienie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w §10 Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania albo nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o obniżeniu Ceny.

7.Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.

8.Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze Cyfrowej niezgodnej z Umową Sprzedaży oraz Treści Cyfrowej lub Usłudze Cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§ 9. DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta, w opcjach wskazanych w Sklepie.
 3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.
 4. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 5. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w ramach formularza Zamówienia.
 6. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania – sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres wskazany w §1 Regulaminu. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

8. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

10. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

11. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje:

a. w przypadku dostarczania Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. w przypadku dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;

c. w przypadku dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w innych przypadkach przewidzianych wyraźnie w niniejszym Regulaminie Sprzedaży lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

e. oświadczenie usług, za które Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia, i przyjął to do wiadomości;

13. Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.

§ 11. REKLAMACJE TOWARÓW

1.Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad,  które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady lub w przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – z uprawnień za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

4. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi lub w przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – roszczenia za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, w szczególności listownie na adres Sprzedawcy lub za pomocą wiadomości e-mail z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura).

5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) albo w przypadku sprzedaży na rzecz Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient niebędący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

8. Jeżeli Klientem jest Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, może on:

a. żądać naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca może przy tym dokonać wymiany, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

b. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli naprawa i wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
 • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży poprzez naprawę lub wymianę Towaru;
 • brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
 • brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w lit. a powyżej;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

9. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Z kolei, jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.

10. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Towar na swój koszt. Natomiast w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar Sprzedawcy na jego koszt na adres Sprzedawcy.

11. Klient niebędący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.

12. Jeżeli Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. Roszczenie Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

14. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży zawartą z Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta  istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

15. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

§ 12. TREŚCI CYFROWE I USŁUGI CYFROWE ORAZ UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

1.Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej oraz w Sklepie.

2. Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe są udostępniane Klientowi w ciągu 90 minut od zaksięgowania płatności.

3. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

a. wzywa Sprzedawcę do ich dostarczenia, a jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży albo

b. może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, jeżeli:

 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub
 • Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy Sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

4. Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych (nie dotyczy Umów o Dostarczanie Usług Cyfrowych) niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta  jest zobowiązany do zapłaty Ceny, nie przysługuje, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. W przypadku Treści Cyfrowych (nie dotyczy Usług Cyfrowych) dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych (nie dotyczy Usług Cyfrowych) Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

6. Sprzedawca informuje Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży, a Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.

7. Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 6 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a. poinformował Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

b. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.

9. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracować ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

11. W przypadku Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży takiej Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

12. Domniemania określone w ust. 11 i 12 nie mają zastosowania, jeżeli:

a. Środowisko Cyfrowe Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy Sprzedaży;

b. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie

c. wynika z cech Środowiska Cyfrowego Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

13. Jeżeli Klientem jest Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa są niezgodne z Umową Sprzedaży, może on:

a. żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową Sprzedaży. Jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży oraz wartość Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zgodnych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca doprowadza Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży ponosi Sprzedawca.

b. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

  • doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
  • Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży;
  • brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową do zgodności z Umową Sprzedaży;
  • brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w lit. a powyżej;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

14. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest nieistotny.

15. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

a. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową lub Usługą Cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy Sprzedaży;

b. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, które stanowiły przedmiot Umowy Sprzedaży;

c. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

d. zostały wytworzone przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

16. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w niniejszym ustępie.

17. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść Cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

18. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dostępu do Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej lub zablokowanie Konta Klienta.

19. W przypadku odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

20. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową Sprzedaży, z uzasadnionych przyczyn wskazanych w § 14 ust. 2 Regulaminu Sprzedaży. Nie jest możliwe dokonanie zmiany Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

21. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z BOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

22. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. W tym też terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.

23. W zakresie reklamacji Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

§ 13. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji państwa Zamówienia w Sklepie.
 2. Państwa dane mogły zostać udostępnione Sprzedawcy przez Usługodawcę, w związku ze świadczoną przez niego usługą Konta.
 3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą o cechach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214);

b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d. korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY

1.Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, Umowie Sprzedaży lub Umowie o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub – orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu Sprzedaży, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Sprzedaży i oferowanych Klientowi;

e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w Regulaminie Sprzedaży.

3. Zmiana Regulaminu Sprzedaży nie wpływa na treść i warunki Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu Sprzedaży.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sprzedaży, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Sprzedaży poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 3. W przypadku Towarów nabytych do dnia 31 grudnia 2022 r. podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2022 r., jak również Regulamin Sprzedaży w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2022 r. W przypadku Towarów nabytych od dnia 1 stycznia 2023 r. podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., jak również Regulamin Sprzedaży w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.
 4. Do Umów o Dostarczania Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zawartych do dnia 31 grudnia 2022 r., jeżeli dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej miało nastąpić lub nastąpiło po 1 stycznia 2023 r. stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. (z wyłączeniem art. 43p i art. 43q tej ustawy).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO: WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Minimalne wymagania sprzętowe:
  a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
  b. Pamięć operacyjna: 512MB;
  c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit;
  d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca;
  e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura;
  f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.


 2. Minimalne wymagania oprogramowania:
 3. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile;
  b. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5;
  c. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript;
  d. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Solomiya Estreita Kozera prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Moje Wymarzone Życie Solomiya Estreita Kozera z siedzibą przy ul. Dworkowa 9/6, 05-077 Warszawa, NIP: 9522224789, REGON 521205428 , zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. 881 348 159, email: kontakt.moje.wymarzone.zycie@gmail.com.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta
– Adres konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta
– Podpis konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić